Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ประวัติความเป็นมาของเทศบาล

อำนาจหน้าที่ของเทศบาล

ตราสัญลักษณ์

สภาท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่น

สำนักปลัด

กองคลัง

กองช่าง

กองวิชาการและแผนงาน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองการศึกษา

ตรวจสอบภายใน

 

ท้องถิ่นจังหวัดน่าน

โรงพยาบาลน่าน

โรงพยาบาลทุ่งช้าง

โรงเรียนทุ่งช้าง

ปรับปรุงสาธารณูปโภค
สิ่งแวดล้อม
ยาเสพติด
การศึกษา
มาตรการป้องกันปัญหาภัยพิบัติ
ความแตกแยกในสังคม
ข่าวสารกิจกรรมเทศบาลตำบลทุ่งช้าง


วันที่ 3กรกฎาคม 2563 นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลฯ ร่วมกิจกรรมโครงการสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา ณ วัดเฟือยลุง

นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ได้ให้การต้อนรับคณะผู้ร่วมเดินทางมาส่ง นางสาวกัจชามาศ รัตนกมลชัยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัีติงาานพร้อมทั้งต้อนรับนายวรพล ผลหอม ผู้อำนวยการกองสาธ

วันที่ 9 มิถุนายน 2563 นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ เทศบาลตำบลทุ่งช้างลงพื้นที่เพื่อมอบเงินช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากวาตภัย

วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2563 จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม ป้องกันโรคไข้เลือดออกเพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย

ผู้บริหาร/ปลัดเทศบาล/พนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ร่วมบริจาคสิ่งของ อาหาร น้ำดื่ม ผลไม้ ฯลฯ เพื่อแบ่งปันและให้ความช่วยเหลือประชาชน ในการดำรงชีวิตจากสถานการณ์​การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายดนูทัศน์ วัดคำ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ประชุมพนักงานเทศบาลภายในสำนักปลัดเทศบาล เพื่อแจ้งข้อราชการต่างๆ ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วย หัวส่วนราชการ ร่วมประชุมเพื่อแจ้งข้อข้าราชการต่าง

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. ประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 12.15 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าระงับเหตุเพลิงไหม้ป่าบริเวณด้านหลัง โรงพยาบาลทุ่งช้าง

นางทัศนีย์ ขัดสี
นายกเทศมนตรี ตำบลทุ่งช้าง

พูดคุย / รับฟังความคิดเห็น/

ข้อเสนอแนะ/ ร้องทุกข์

แนวปฎิบัติการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์
ปฏิทินกิจกรรม
กรกฏาคม 2563
อา
พฤ
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-

มุม Admin

แผนดำเนินงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 - 2565)เทศบาลตำบลทุ่งช้างเพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) พ.ศ.2563
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เทศบาลตำบลทุ่งช้างเปลี่ยนแปลง(ครั้งที่2) พ.ศ.2563
ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่เนื้อหาเพื่อสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติดเกี่ยวกับพืชกระท่อม
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา ฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เพิ่มเติม ฉบับที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ดูประกาศทั้งหมด
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชนและภูมิคุ้มกันยาเสพติดในช่วงเดือนมิถุนายน ใช้ชีวิตให้ปลอดภัยจากยาเสพติด
การใช้งานแฟลตฟอร์ม ไทยชนะ
บันทึกข้อความ เรื่อง รายงานผลการให้บริการงานทะเบียนราษฎร ประจำเดือน พฤษภาคม 2563
การสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติด ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2563
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก(EIT) ของเทศบาลตำบลทุ่งช้าง
ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563
ประชาสัมพันธ์ สำนักงานประปา เทศบาลตำบลทุ่งช้าง
ดูประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
5มีนาคม2563 !---สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดน่านออกพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิ์ฯและนั่งเวรให้คำปรึกษากฎหมายแก่ประชาชนและหน่วยราชการ ในวันพฤหัสบดี ที่ 5 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 1
29ตุลาคม2562 !---ด้วยนายกเทศบาลตำบลทุ่งช้าง แจ้งว่า ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.และพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้างทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"ในการดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนอุ่นไอรักเฉลิมพระเ
20มิถุนายน2562 !---ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่มีจิตศรัทธาที่มีความประสงค์เป็นเจ้าภาพโรงทานและน้ำดื่ม ในระหว่างวันที่ 20 - 21 มิถุนายน 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) เดือนพฤษภาคม 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) เดือนเมษายน 2563
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงระดับรางระบายน้ำในหมู่บ้าน(บ้านสลี)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างลำเหมืองคสล.ชนิดตัวยูไม่ฝาปิด(นานางบัวไหล) บ้านเฟือยลุง
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างลำเหมืองคสล.ชนิดตัวยูไม่ฝาปิด(นานายเดช)นาทุ่งอ่าง บ้านเฟือยลุง
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างลำเหมืองคสล.ชนิดตัวยูไม่ฝาปิด(นานายหวัน) บ้านเฟือยลุง
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ชนิดตัวยูไม่มีฝาปิด(นาปากป่อง)บ้านเฟือยลุง
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ชนิดตัวยูไม่มีฝาปิด(บริเวณหลังตลาดสด)บ้านเฟือยลุง
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ชนิดตัวยูไม่มีฝาปิด(บริเวณหลังบ้านนายจันทร์ นาระทะ)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ชนิดตัวยูไม่มีฝาปิด(นาเหมืองหลวง)บ้านเฟือยลุง
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างลำเหมือง คสล.(นานายประดิษฐ์ ทิพย์ปัญญา)บ้านเฟือยลุง
ประกาศราคากลางก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม(ปากทางเข้าป่าสุสาน)บ้านดอนชัย
ประกาศราคากลางถนนคสล.พร้อมเทลานคอนกรีตที่จอดรถป่าสุสานบ้านทุ่งผึ้ง
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างผนังกั้นตลิ่งพร้อมงานขุดดินหน้าฝาย(ลำน้ำเลียบ) บ้านเฟือยลุง หมู่ 9
ประกาศผู้ชนะก่อสร้างเสริมผิวพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ต.และ
ดูประกาศทั้งหมด