Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ประวัติความเป็นมาของเทศบาล

อำนาจหน้าที่ของเทศบาล

ตราสัญลักษณ์

สภาท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่น

สำนักปลัด

กองคลัง

กองช่าง

กองวิชาการและแผนงาน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองการศึกษา

ตรวจสอบภายใน

 

ท้องถิ่นจังหวัดน่าน

โรงพยาบาลน่าน

โรงพยาบาลทุ่งช้าง

โรงเรียนทุ่งช้าง

ปรับปรุงสาธารณูปโภค
สิ่งแวดล้อม
ยาเสพติด
การศึกษา
มาตรการป้องกันปัญหาภัยพิบัติ
ความแตกแยกในสังคม
ข่าวสารกิจกรรมเทศบาลตำบลทุ่งช้าง


วันที่ 27 สิงหาคม 2563 กองสาธารณสุขฯ ร่วมกับงานป้องกันฯ เทศบาลตำบลทุ่งช้าง ล้างทำความสะอาดตลาดสดเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เพื่อกำจัดสิ่งสกปรกไม่ให้เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคและลดความเสี่ยงที่จะเกิดโรคในฤดูฝน ณ ตลาดสดเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

วันที่ 27 สิงหาคม 2563 นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง เปิดโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หมู่บ้านทุ่งผึ้ง

วันที่ 26 สิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลทุ่งช้างช้าง มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมโดยได้มอบสิ่งของอาหารแห้งและปัจจัยเงินสดให้แก่เทศบาล 3 แห่ง

วันที่ 26 สิงหาคม 2563 นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลฯ ร่วมกิจกรรมธรรมสัญจร ณ วัดดวงคำ ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

วันที่ 25 สิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลทุ่งช้างได้มีการการตั้งศูนย์รับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่อำเภอเวียงสา พนักงาน/เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์เพื่อรับมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นรวมถึงปัจ

วันที่ 23 สิงหาคม 2563 นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หมู่บ้านเฟือยลุง จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะชุมชน (

วันที่ 22 สิงหาคม 2563 นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หมู่บ้านมอญ ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านมอญ

วันที่ 21 สิงหาคม 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลทุ่งช้าง จัดทำโครงการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ เทศบาลตำบลทุ่งช้าง

วันที่ 21 สิงหาคม 2563 นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลฯ และสมาชิกสภาเทศบาตำบลทุ่งช้าง เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมนำพาชีวิตพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานเท

นางทัศนีย์ ขัดสี
นายกเทศมนตรี ตำบลทุ่งช้าง

พูดคุย / รับฟังความคิดเห็น/

ข้อเสนอแนะ/ ร้องทุกข์

แนวปฎิบัติการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์
ปฏิทินกิจกรรม
กันยายน 2563
อา
พฤ
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
-

มุม Admin

ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563
เทศบาลตำบลทุ่งช้าง ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นบุคคลเข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
ประกาศเชิญประชาชนร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563
เทศบาลตำบลทุ่งช้าง ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563
ประกาศเชิญประชาชนร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563
ดูประกาศทั้งหมด
รายงานผลการให้บริการงานทะเบียนราษฎร ประจำเดือน สิงหาคม 2563
ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง สือประชาสัมพันธ์ในโครงการจุดกระแสสังคมไม่ทนต่อการทุจริต ของ ปปช.
ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง 3Rs
รายงานผลการให้บริการงานทะเบียนราษฎร ประจำเดือน กรกฎาคม 2563
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดออกแบบตราสัญลักษ์ น่าน เมื่องแห่งหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านสร้างสรรค์
รายงานผลการให้บริการงานทะเบียนราษฏร ประจำเดือน มิถุนายน 2563
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชนและภูมิคุ้มกันยาเสพติดในช่วงเดือนมิถุนายน ใช้ชีวิตให้ปลอดภัยจากยาเสพติด
ดูประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
20สิงหาคม2563 !---ข่าวประชาสัมพันธ์ ด้วยสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดน่าน มีกำหนดออกพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิฯ เทศบาลตำบลทุ่งช้างและนั่งเวรให้คำปรึกษากฎหมาย แก่ประชาชนและหน่วยราชการในเขต
5มีนาคม2563 !---สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดน่านออกพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิ์ฯและนั่งเวรให้คำปรึกษากฎหมายแก่ประชาชนและหน่วยราชการ ในวันพฤหัสบดี ที่ 5 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 1
29ตุลาคม2562 !---ด้วยนายกเทศบาลตำบลทุ่งช้าง แจ้งว่า ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.และพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้างทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"ในการดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนอุ่นไอรักเฉลิมพระเ
ประกาศราคากลาง ถนน คสล. หมู่ 1
ประกาศราคากลาง โครงการติดตั้ง CCTV
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) เดือนกรกฏาคม 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) เดือนมิถุนายน 2563
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3/2563
ประกาศราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. (บริเวณหลังตลาดสด) บ้านเฟือยลุง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) เดือนพฤษภาคม 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) เดือนเมษายน 2563
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงระดับรางระบายน้ำในหมู่บ้าน(บ้านสลี)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างลำเหมืองคสล.ชนิดตัวยูไม่ฝาปิด(นานางบัวไหล) บ้านเฟือยลุง
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างลำเหมืองคสล.ชนิดตัวยูไม่ฝาปิด(นานายเดช)นาทุ่งอ่าง บ้านเฟือยลุง
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างลำเหมืองคสล.ชนิดตัวยูไม่ฝาปิด(นานายหวัน) บ้านเฟือยลุง
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ชนิดตัวยูไม่มีฝาปิด(นาปากป่อง)บ้านเฟือยลุง
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ชนิดตัวยูไม่มีฝาปิด(บริเวณหลังตลาดสด)บ้านเฟือยลุง
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ชนิดตัวยูไม่มีฝาปิด(บริเวณหลังบ้านนายจันทร์ นาระทะ)
ดูประกาศทั้งหมด