Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ประวัติความเป็นมาของเทศบาล

อำนาจหน้าที่ของเทศบาล

ตราสัญลักษณ์

สภาท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่น

สำนักปลัด

กองคลัง

กองช่าง

กองวิชาการและแผนงาน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองการศึกษา

ตรวจสอบภายใน

 

ท้องถิ่นจังหวัดน่าน

โรงพยาบาลน่าน

โรงพยาบาลทุ่งช้าง

โรงเรียนทุ่งช้าง

ปรับปรุงสาธารณูปโภค
สิ่งแวดล้อม
ยาเสพติด
การศึกษา
มาตรการป้องกันปัญหาภัยพิบัติ
ความแตกแยกในสังคม
ข่าวสารกิจกรรมเทศบาลตำบลทุ่งช้าง


วันที่ 31 ตุลาคม 2563 เวลา 19.00 น. เทศบาลตำบลทุ่งช้างจัดกิจกรรมต่อต้านคอร์รัปชั่นในรูปแบบการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ การป้องกันการคอร์รัปชั่น และการแสดงจุดยืน ในการที่จะไม่ทนการทุจริตคอร์รัปชั่น การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

วันที่ 7 ธันวาคม 2563 เวลา 10.30 น. นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการร่วมประชุมปรึกษาหารือข้อราชการต่างๆ เพื่อสร้างความโปร่งในในการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

วันที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 10.30 น. นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการร่วมประชุมปรึกษาหารือข้อราชการต่างๆ เพื่อสร้างความโปร่งในในการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดน่าน ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาฯ

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.20น. กองสาธารณสุขฯ ร่วมกับ งานป้องกันฯ ทำความสะอาดล้างตลาดสดเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19) และล้างรางระบายน้ำบริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30น. จ่าสิบเอก บัณฑิต พรหมรักษ์ ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมและรณรงค์การออกกำลังกาย

วันที่ 29 ธันวาคม 2563 เวลา 16.00 น. นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง ได้ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ พร้อมทั้งมอบสิ่งของให้แก่ เจ้าหน้าที่บริเวณจุดตรวจบูรณาการ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564

วันที่ 29 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. ภายใต้ การ บัญชาการของนางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ เทศบาลตำบลทุ่งช้าง เข้าร่วมพิธีเปิดจุดตรวจบูรณาการ ป้องกันและลดอุบัติเหตุ

วันที่ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 น. นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศบาลตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลทุ่งช้าง จัดกิจกรรมกำจัดวัชพืช และปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนในเขตเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

จ่าสิบเอก บัณฑิต พรหมรักษ์
ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง

พูดคุย / รับฟังความคิดเห็น/

ข้อเสนอแนะ/ ร้องทุกข์

แนวปฎิบัติการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์
ปฏิทินกิจกรรม
กุมภาพันธ์ 2564
อา
พฤ
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
-
-
-
-
-
-

มุม Admin

ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่องให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่องให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๓
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๓
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่องแผนดำเนินงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่องรายงานผลการติดตามและประเมินผลพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ดูประกาศทั้งหมด
กำหนดจำนวน สถาที่ หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำและปิดประกาศหรือติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งในการตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้างและนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง
รายงานผลการให้บริการงานทะเบียนราษฎร ประจำเดือน มกราคม 2564
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562
การให้คำปรึกษาทางกฎหมายและคุ้มครองสิทธฺแก่ประชาชน การไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้ายประจำปีพศ.2564
รายงานผลการให้บริการงานทะเบียนราษฏร ประจำเดือน ธันวาคม 2563
การให้บริการประชาชนในวันหยุดราชการ เดือน มกราคม 2564
ดูประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
20สิงหาคม2563 !---ข่าวประชาสัมพันธ์ ด้วยสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดน่าน มีกำหนดออกพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิฯ เทศบาลตำบลทุ่งช้างและนั่งเวรให้คำปรึกษากฎหมาย แก่ประชาชนและหน่วยราชการในเขต
5มีนาคม2563 !---สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดน่านออกพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิ์ฯและนั่งเวรให้คำปรึกษากฎหมายแก่ประชาชนและหน่วยราชการ ในวันพฤหัสบดี ที่ 5 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 1
29ตุลาคม2562 !---ด้วยนายกเทศบาลตำบลทุ่งช้าง แจ้งว่า ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.และพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้างทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"ในการดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนอุ่นไอรักเฉลิมพระเ
ประกาศผลผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ
ร่างประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1/2564
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติมครั้งที่ 1
รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.บ้านมอญ หมู่ 6
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านสลี หมู่ 1
ประกาศราคากลาง ถนน คสล. หมู่ 1
ประกาศราคากลาง โครงการติดตั้ง CCTV
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) เดือนกรกฏาคม 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) เดือนมิถุนายน 2563
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3/2563
ประกาศราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. (บริเวณหลังตลาดสด) บ้านเฟือยลุง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) เดือนพฤษภาคม 2563
ดูประกาศทั้งหมด