ประวัติความเป็นมาเทศบาล

 1. ประวัติความเป็นมา
  เทศบาลตำบลทุ่งช้างเดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลและ อำเภอทุ่งช้าง ต่อมาได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลและ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 และเปลี่ยนชื่อเป็นเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550
 2. ลักษณะที่ตั้ง
  • ลักษณะที่ตั้ง
  เทศบาลตำบลทุ่งช้าง ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน อยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดน่าน ห่างจากอำเภอเมือง จังหวัดน่าน ตามถนนหลวงแผ่นดินหมายเลข 1080 สายน่าน – ทุ่งช้าง ระยะทางประมาณ 90 กิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพมหานครโดยทางรถยนต์ระยะทางประมาณ 900 กิโลเมตร
 3. พื้นที่
  มีพื้นที่ประมาณ 4.3 ตารางกิโลเมตร
  • ทิศเหนือ ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลและ
  • ทิศใต้ ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งช้าง
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งช้างและองค์การบริหารส่วนตำบลและ
  • ตะวันตก ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งช้างและองค์การบริหารส่วนตำบลและ

  4. เขตการปกครอง
  เทศบาลตำบลทุ่งช้างมีพื้นที่ 4.3 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,687.5 ไร่ ประกอบด้วย 2 ตำบล คือ บางส่วนของตำบลทุ่งช้าง และบางส่วนของตำบลและ จำนวน 8 หมู่บ้าน ดังนี้
  • ตำบลทุ่งช้าง ประกอบด้วย
  หมู่ 1 บ้านสลี
  หมู่ 2 บ้านทุ่งช้าง
  หมู่ 5 บ้านทุ่งผึ้ง
  หมู่ 6 บ้านแพะกลาง
  • ตำบลและ ประกอบด้วย
  หมู่ 3 บ้านดอนชัย
  หมู่ 5 บ้านสันกลาง
  หมู่ 6 บ้านมอญ
  หมู่ 9 บ้านเฟือยลุง

Last Updated on 24 September 2022 by adirek

Hits: 16

Scroll to Top