ผลงานดีเด่น

๑. รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๖ ด้านการบริหารจัดการที่ดี จาก ฯพณฯ นายอำพล  เสนาณรงค์  องคมนตรี

๒. รางวัลผู้บริหารดีเด่น ผู้นำท้องถิ่นดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๖

๓. รางวัลการสนับสนุนและเสริมสร้างสมรรถนะให้กับองค์กรคปกครองส่วนท้องถิ่น ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากขยะชุมชน ประจำปี ๒๕๕๕

๔. ศูนย์ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ของศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗

๕. เทศบาลตำบลและเมืองน่าอยู่ ประจำปี ๒๕๔๘ ของกรมอนามัย

๖. รางวัลชมเชย โครงการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพยายามในการจัดเก็บภาษีประจำปี ๒๕๔๘ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เมื่อวันที่ ๒o มิถุนายน ๒๕๔๘

๗. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านการประเมินมาตรฐานการบริหารจัดการ ของกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ ๒o มิถุนายน ๒๕๔๘

๘. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ของนิตยสารเส้นทางไทย เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕o

๙. รองอันดับ ๑ การประกวด “การสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า จังหวัดน่าน” ประจำปี ๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๓

๑o. การสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ระดับดีเด่น ของกรมปศุสัตว์ เมื่อวันที่ ๓o กันยายน ๒๕๕๓

Hits: 9

Scroll to Top