แผนผังเว็บไซด์เทศบาลตำบลทุ่งช้าง

 1. ข้อมูลทั่วไป
 • ประวัติ
 • อำนาจหน้าที่
 • ข้อมูลพื้นฐาน
 • วิสัยทัศน์
 • ยุทธศาสตร์
 1. โครงสร้างองค์กร
 • ผู้บริหาร
 • สภา
 • หัวหน้าส่วนราชการ
 • สำนักปลัด
 • กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
 • กองคลัง
 • กองช่าง
 • กองสาธารณสุข
 • กองการศึกษา
 1. กิจกรรม
 2. ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข่าวสารประจำเดือน
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
 1. จัดซื้อจัดจ้าง
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 • สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
 1. สถานที่ท่องเที่ยว
 2. ติดต่อเรา
 3. รางวัล
 4. งานกิจการสภา
 5. แผนพัฒนาท้องถิ่น
 6. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 7. แผนดำเนินงานประจำปี
 8. รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
 9. รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
 10. แผนบริหารความเสี่ยง
 11. ควบคุมภายใน
 12. แผนการป้องกันการทุจริต
 13. การให้บริการประชาชน
 • คู่มือบริการประชาชน
 • ระเบียบกฎหมาย
 • เทศบัญญัติ
 • E-service
 • ร้องเรียนร้องทุกข์
 • ร้องเรียนการทุจริต

Last Updated on 10 October 2022 by adirek

Hits: 9

Scroll to Top