ติดต่อเรา

เบอร์โทรติดต่อภายใน เทศบาลตำบลทุ่งช้าง
ห้องนายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลทุ่งช้าง
054-795522 ต่อ 102
สำนักปลัดเทศบาล
054-795522 ต่อ 104
ห้องปลัดเทศบาล
054-795522 ต่อ 103
กองวิชาการและแผนงาน
054-795522 ต่อ 118
กองคลัง
054-795522 ต่อ 108
กองการ ศึกษา
054-795522 ต่อ 117
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
054-795522 ต่อ 106
กองช่าง
054-795522 ต่อ 107
งานจัดเก็บรายได้
054-795522 ต่อ 120
งานนิติการ
054-795522 ต่อ 119
งานประปา
054-795362
งานทะเบียนราษฏร์
054-795375
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
054-795222 ต่อ 105 , 054-795099
เบอร์โทรสาร เทศบาลตำบลทุ่งช้าง(Fax)
054-795533

ที่ทำการเทศบาลตำบลทุ่งช้าง 203 หมู่ 2 ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
โทร 054-795-522 FAX : 054-795-533 E-mail : chang55130@gmail.com 

Hits: 81

Scroll to Top