วันที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 9.00 น. กองสาธารณสุขฯ ได้ดำเนินการอบรมผู้ประกอบการร้านอาหารและผู้สัมผัสอาหารภายใต้โครงการ “ส่งเสริมและพัฒนาร้านอาหารและแผงลอยตามมาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย ในเขตเทศบาลตำบลทุ่งช้างประจำปี 2566”

วันที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 9.00 น. กองสาธารณสุขฯ ได้ดำเนินการอบรมผู้ประกอบการร้านอาหารและผู้สัมผัสอาหารภายใต้โครงการ “ส่งเสริมและพัฒนาร้านอาหารและแผงลอยตามมาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย ในเขตเทศบาลตำบลทุ่งช้างประจำปี 2566” ในการนี้ นายวินัย พนาขวา นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมโครงการฯ และ จ่าสิบเอก บัณฑิต พรหมรักษ์ ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งช้าง กล่าวรายงาน โดยมีวัถตุประสงค์ เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ให้ผู้ประกอบกิจการร้านอาหารและผู้สัมผัสอาหาร ในเขตเทศบาลตำบลทุ่งช้าง มีสุขวิทยาส่วนบุคคลที่ดี สามารถปรุงประกอบอาหารจำหน่าย และให้บริการอาหารที่สะอาดปลอดภัยต่อผู้บริโภค โดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้ประกอบการร้านอาหารและผู้สัมผัสอาหาร จำนวน 45 คน ณ อาคารโรงจอดรถเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

Last Updated on 16 September 2023 by adirek

Hits: 0

Spread the love
Scroll to Top