วันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 09.00น. นายบุญช่วย คำยันต์ รองนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมโครงการควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน บ้านมอญ หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งช้าง

วันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 09.00น. นายบุญช่วย คำยันต์ รองนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมโครงการควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน บ้านมอญ หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งช้าง ภายใต้งบประมาณโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2566 ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านมอญ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรรม ประมาณ 50 คน

Last Updated on 16 September 2023 by adirek

Hits: 0

Spread the love
Scroll to Top