วันที่ 1 กันยายน 2566 เวลา 9.00 น. กองสาธารณสุขฯได้ออกตรวจเยี่ยมร้านค้าปลีกในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 และประชาสัมพันธ์ สถานประกอบการร้านอาหารและแผงลอยในเขตเทศบาลตำบลทุ่งช้างในการเข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการร้านอาหารและผู้สัมผัสอาหาร

วันที่ 1 กันยายน 2566 เวลา 9.00 น. กองสาธารณสุขฯได้ออกตรวจเยี่ยมร้านค้าปลีกในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 และประชาสัมพันธ์ สถานประกอบการร้านอาหารและแผงลอยในเขตเทศบาลตำบลทุ่งช้างในการเข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการร้านอาหารและผู้สัมผัสอาหาร

Last Updated on 7 September 2023 by adirek

Hits: 0

Spread the love
Scroll to Top