วันที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. นำโดย นายบุญช่วย คำยันต์ รองนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้างร่วมกับเจ้าหน้าที่พนักงานกองสาธารณสุขฯ บูรณาการร่วมกับ ทีม อสม.บ้านสลี ดำเนินกิจกรรมพ่นหมอกควันป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก

วันที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. นำโดย นายบุญช่วย คำยันต์ รองนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้างร่วมกับเจ้าหน้าที่พนักงานกองสาธารณสุขฯ บูรณาการร่วมกับ ทีม อสม.บ้านสลี ดำเนินกิจกรรมพ่นหมอกควันป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก

Last Updated on 7 September 2023 by adirek

Hits: 0

Spread the love
Scroll to Top