มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปรงใส่ภายในหน่วยงาน

ประชุมปรึกษาหารือและกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานการดำรงตนตามมาตรฐานทางจริยธรรมและการรักษาวินัย การปลุกจิตสำนึกและสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy และการปฏิบัติงานที่โปร่งใส

วันที่ 11 เม.ย. 2566 สำนักปลัดเทศบาล ได้แจ้งข้อราชการ-ประชุมปรึกษาหารือและกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานการดำรงตนตามมาตรฐานทางจริยธรรมและการรักษาวินัย การปลุกจิตสำนึกและสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy และการปฏิบัติงานที่โปร่งใส   Last Updated on 6 May 2023 by adirek Hits: 2

แจ้งประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy

วันที่ 27 ธ.ค.65 จัดกิจกรรมประชุมประจำเดือน ชี้แจงแนวปฏิบัติตนของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการดำรงตนตามมาตรฐานทางจริยธรรมและการรักษาวินัย การปฏิบัติงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และแจ้งประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy     Last Updated on 5 May 2023 by adirek Hits: 2

การปลุกจิตสำนึกและสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

วันที่ 26 ธ.ค. 65 เวลา 13.30 น. สำนักปลัดเทศบาล ได้แจ้งข้อราชการ-ประชุมปรึกษาหารือ แนวทางการปฏิบัติงาน การดำรงตนตามมาตรฐานทางจริยธรรมและการรักษาวินัย การปลุกจิตสำนึกและสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่   Last Updated on 5 May 2023 by adirek Hits: 2

ประชุมประจำเดือน ชี้แจงแนวปฏิบัติตนของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการดำรงตนตามมาตรฐานทางจริยธรรมและการรักษาวินัย

วันที่ 4 พ.ย. 2565 ทต.ทุ่งช้าง จัดกิจกรรมประชุมประจำเดือน ชี้แจงแนวปฏิบัติตนของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการดำรงตนตามมาตรฐานทางจริยธรรมและการรักษาวินัย การปฏิบัติงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งเป็นการดำเนินการตามนโยบายฯ Last Updated on 6 May 2023 by adirek Hits: 2

Scroll to Top