รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน รับเรื่องร้องเรียน รับเรื่องราวร้องทุกข์ ทั่วไป และการทุจริตและประพฤติมิชอบเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม 2565 -31 มีนาคม 2566)

Last Updated on 4 April 2023 by adirek Hits: 2

รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Last Updated on 1 April 2023 by adirek Hits: 2

การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส เทศบาลตำบลทุ่งช้าง (พ.ศ. 2566-2570) รอบ 6 เดือน

Last Updated on 18 March 2023 by adirek Hits: 2

รายงานผลการติดตามประเมินผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตไปสู่การปฏิบัติ ครั้งที่ 2 (ข้อมูลรอบ 12 เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

Last Updated on 25 February 2023 by adirek Hits: 2

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน เรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ประจำเดือนมกราคม 2563 – มีนาคม 2563

Last Updated on 25 February 2023 by adirek Hits: 2

Scroll to Top