กิจกรรม

วันที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายสรศักดิ์ น้ำตอง ประธานสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปีพ.ศ. 2566 โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง และนายวินัย พนาขวา นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยฝ่ายบริหารและหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

Last Updated on 28 September 2023 by adirek Hits: 3

วันที่ 27 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป เทศบาลตำบลทุ่งช้างได้จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งช้างและประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เทศบาลตำบลทุ่งช้าง โดยนายวินัย พนาขวา นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลตำบลทุ่งช้าง เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566

Last Updated on 27 September 2023 by adirek Hits: 7

นที่ 17 กันยายน 2566 เวลา 09.00น. นายอำนวย สัตยวงศ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้างได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรมเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ความสำคัญ รู้จักวิถีชีวิต มีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นอันดีงามสืบไปสนับสนุนงบประมาณจากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดน่าน ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านสลี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรรม ประมาณ 60 คน

Last Updated on 25 September 2023 by adirek Hits: 0

วันที่ 21 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายบุญช่วย คำยันต์ รองนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้างและพนักงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการล้างทำความสะอาดตลาดสด พร้อมใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรค และล้างเช็ดถูทำความสะอาดพื้นผิวบนแผงจำหน่ายอาหาร เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) และสร้างสุขลักษณะที่ดีของตลาด ตลอดจนเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนผู้ใช้บริการตลาดสดเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

วันที่ 21 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายบุญช่วย คำยันต์ รองนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้างและพนักงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการล้างทำความสะอาดตลาดสด พร้อมใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรค และล้างเช็ดถูทำความสะอาดพื้นผิวบนแผงจำหน่ายอาหาร เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) และสร้างสุขลักษณะที่ดีของตลาด ตลอดจนเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนผู้ใช้บริการตลาดสดเทศบาลตำบลทุ่งช้าง Last Updated on 21 September 2023 by adirek Hits: 0

วันที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 09.00น. นายอำนวย สัตยวงศ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมโครงการรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One บ้านแพะกลาง หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งช้าง ภายใต้งบประมาณโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2566

วันที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 09.00น. นายอำนวย สัตยวงศ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมโครงการรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One บ้านแพะกลาง หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งช้าง ภายใต้งบประมาณโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2566 ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านแพะกลาง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรรม ประมาณ 60 คน Last Updated on 21 September 2023 by adirek Hits: 1

วันที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 15.00 น. พนักงานกองสาธารณสุขฯและพนักงานป้องกันฯ บูรณาการร่วมกับ ทีมอสม.บ้านแพะกลางและความร่วมมือจากครูโรงเรียนบ้านแพะกลาง ดำเนินกิจกรรมพ่นหมอกควันป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก 2 จุด ได้แก่ หมู่บ้านแพะกลางและ โรงเรียนบ้านแพะกลาง

วันที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 15.00 น. พนักงานกองสาธารณสุขฯและพนักงานป้องกันฯ บูรณาการร่วมกับ ทีมอสม.บ้านแพะกลางและความร่วมมือจากครูโรงเรียนบ้านแพะกลาง ดำเนินกิจกรรมพ่นหมอกควันป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก 2 จุด ได้แก่ หมู่บ้านแพะกลางและ โรงเรียนบ้านแพะกลาง Last Updated on 21 September 2023 by adirek Hits: 0

วันที่ 18 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ได้จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง โดยนายวินัย พนาขวา นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง ได้ให้เกียรติเป็นประธานกรรมการฯ พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลตำบลทุ่งช้าง เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566

Last Updated on 26 September 2023 by adirek Hits: 1

วันที่ 18 กันยายน 2566 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป กองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลทุ่งช้าง จัดกิจกรรมผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 18 กันยายน 2566 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป กองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลทุ่งช้าง จัดกิจกรรมผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยได้รับความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน และปศุสัตว์อำเภอทุ่งช้าง มาออกหน่วยบริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ในครั้ังนี้ Last Updated on 21 September 2023 by adirek Hits: 2

วันที่ 16 กันยายน 2566 เวลา 09.00น. นายบุญช่วย คำยันต์ รองนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมโครงการควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน บ้านสลี หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งช้าง ภายใต้งบประมาณโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2566 ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านสลี

วันที่ 16 กันยายน 2566 เวลา 09.00น. นายบุญช่วย คำยันต์ รองนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมโครงการควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน บ้านสลี หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งช้าง ภายใต้งบประมาณโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2566 ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านสลี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรรม ประมาณ 40 คน Last Updated on 21 September 2023 by adirek Hits: 0

Scroll to Top