Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ประวัติความเป็นมาของเทศบาล

อำนาจหน้าที่ของเทศบาล

ตราสัญลักษณ์

สภาท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่น

สำนักปลัด

กองคลัง

กองช่าง

กองยุทธศาตร์และงบประมาณ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองการศึกษา

ตรวจสอบภายใน

 

ท้องถิ่นจังหวัดน่าน

โรงพยาบาลน่าน

โรงพยาบาลทุ่งช้าง

โรงเรียนทุ่งช้าง

ปรับปรุงสาธารณูปโภค
สิ่งแวดล้อม
ยาเสพติด
การศึกษา
มาตรการป้องกันปัญหาภัยพิบัติ
ความแตกแยกในสังคม

สถานที่ท่องเที่ยว ทางวัฒนธรรม

พระธาตุสิบสองราศีโพธิพฤกษาพุทธเจดีย์

       พระธาตุสิบสองราศีโพธิพฤกษาพุทธเจดีย์  ตั้งอยู่ในวัดเฟือยลุง  หมู่ที่ 9  ตำบลและ  อำเภอทุ่งช้าง  จังหวัดน่าน  ประชาชนในอำเภอทุ่งช้าง ได้เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นจารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และวัฒนธรรมของชาวไทยอันเป็นที่เคารพสักการะของชาวพุทธ   ซึ่งเป็นที่สักการบูชาของประชาชน และเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจในทางพุทธศาสนาที่สำคัญ   จึงทำให้มีศรัทธาประชาชนเข้ามานมัสการในวันเพ็ญเดือนสิบสอง กลายเป็นประเพณีนมัสการพระธาตุสิบสองราศีโพธิพฤกษาพุทธเจดีย์ เป็นประจำทุกปีในวันเพ็ญเดือน 12 ของทุกปี ซึ่งตรงกับลอยกระทง

 

พระพุทธมลคลสัมฤทธิ์  700  ปี

       พระพุทธมลคลสัมฤทธิ์  700  ปี  ได้ตั้งอยู่ในวัดทุ่งผึ้ง  ซึ่งอยู่ในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลทุ่งช้าง พนักงานเทศบาลและประชาชนในอำเภอทุ่งช้างและสถานที่ใกล้เคียงในฐานะซึ่งเป็นชาวพุทธ นับถือศาสนาพุทธ จึงได้จัดประเพณีสรงน้ำพระพุทธมงคลสัมฤทธิ์ 700 ปีขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนา และอนุรักษ์จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และวัฒนธรรมของชาวไทยอันเป็นที่เคารพสักการะของชาวพุทธ

 

พระธาตุจอมสลีเก้าดวงดี

      พระธาตุจอมสลีเก้าดวงดี  ตั้งอยู่ในหมู่บ้านสลี  หมู่ที่ 1  อำเภอทุ่งช้าง  จังหวัดน่าน เป็นพระธาตุที่สำคัญของอำเภอทุ่งช้าง  ชาวอำเภอทุ่งช้าง ได้เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น จึงได้จัดประเพณีนมัสการพระธาตุจอมสลีเก้าดวงดี  ประจำปี  2556  ขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนา และอนุรักษ์จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และวัฒนธรรมของชาวไทยอันเป็นที่เคารพสักการะของชาวพุทธขึ้นเป็นประจำทุกปี

 

 

พระบรมสารีริกธาตุ

พระบรมสารีริกธาตุเป็นปูชนียธาตุอันทรงคุณค่าอย่างสูงสุดในโลก  สำหรับผู้ที่เป็นพุทธศาสนิกชน  ทั้งนี้  เพราะเป็นธาตุที่เกิดขึ้นมาจากการปฏิบัติธรรมขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า  และใช้เป็นสิ่งสำคัญในการโน้มน้าวดึงดูดจิตใจของผู้มีศรัทธาให้เกิดความเลื่อมใสในพุทธศาสนา  และเข้ามาทำการศึกษาในแก่นแท้ของศาสนาพุทธให้สูงขึ้นต่อไปอีกเรื่องราวที่กล่าวเกี่ยวกับ
การถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของชาวมัลลกษัตริย์  กระทำโดยวิธีดังนี้ คือ ห่อพระสรีระด้วยผ้าใหม่แล้วซับด้วยสำลี โดยนัยนี้ตามกำหนดว่าถึง  500  ชั้น  เสร็จแล้วเชิญประดิษฐานณ รางเหล็กเติมน้ำมัน  ปิดด้วยรางอื่นเป็นฝา  ทำจิตกาธานบนเชิงตะกอนด้วยสรรพไม้หอม  แล้วเชิญขึ้นประดิษฐาน  ณ  เชิงตะกอนไม้หอมนั้น  เตรียมถวายพระเพลิงพระบรมสารีริกธาตุ  ทำให้เราเชื่อว่าพระพุทธเจ้าอยู่กับเราตลอดไป  แม้ว่าพระองค์จะปรินิพพานไปนานแล้วก็ตาม  พระบรมสารีริกธาตุส่วนใหญ่จะมาจากกระดูกที่เหลืออยู่จากการถวายพระเพลิงพระสรีระ  และมีลักษณะและสีที่แตกต่างกันตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย  เช่น  ลักษณะคล้ายไข่มุก  โปร่งใส  และหลากสี เป็นต้น ด้วยคณะสงฆ์จังหวัดน่านได้รับประทาน  พระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  จากสมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายก ทั้งนี้ คณะสงฆ์จังหวัดน่านได้มอบพระบรมสารีริกธาตุดังกล่าวให้แก่คณะสงฆ์อำเภอทุ่งช้าง  โดยได้ตั้งประดิษฐานที่วัดราษฎร์บำรุง  ตำบลทุ่งช้าง  อำเภอทุ่งช้าง  จังหวัดน่าน  เพื่อให้พุทธศาสนิกชนทั่วไปได้สักการะบูชา

พระธาตุภูเพียง

      พระธาตุจอมสลีเก้าดวงดี  ตั้งอยู่ในหมู่บ้านสลี  หมู่ที่ 1  อำเภอทุ่งช้าง  จังหวัดน่าน เป็นพระธาตุที่สำคัญของอำเภอทุ่งช้าง  ชาวอำเภอทุ่งช้าง ได้เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น จึงได้จัดประเพณีนมัสการพระธาตุจอมสลีเก้าดวงดี  ประจำปี  2556  ขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนา และอนุรักษ์จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และวัฒนธรรมของชาวไทยอันเป็นที่เคารพสักการะของชาวพุทธขึ้นเป็นประจำทุกปี

สวนอุ่นไอรักเฉลิมพระเกิยรติบรมราชาภิเษก 

      สวนอุ่นไอรักเฉลิมพระเกิยรติบรมราชาภิเษก  เป็นสวนสาธารณะซึ่งดูแลโดยเทศบาลทุ่งช้าง ตั้งอยู่ที่  บ้านทุ้งช้าง  หมู่ที่ 2  ตำบลทุ้งช้าง จังหวัดน่าน  มีพื้นที่   20 ไร่  เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และ สถานที่ออกกำลังกาย เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัย มีบริการเครื่องออกกำลังกาย ลู่วิ่งสนามกีฬา  ลานกิจกรรม ศาลาพักผ่อนมีห้องน้ำ ชาย –หญิง ให้บริการ มีลานประดิษฐานพระเจ้าทันใจ เพื่อเป็นมิ่งมงคลแก่  ประชาชนอำเภอทุ่งช้าง  เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 05.00-20.00 น.

ตลาดสดเทศบาลตำบลทุ่งช้าง  

      ตลาดสดเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ตั้งอยู่ใจกลางชุมชนติดถนนสาย  น่าน-ทุ่งช่าง บริเวรหมู่บ้าน เฟือยลุง เดินทางไปมาสะดวก มีระบบจัดการตลาดที่ดีเช่นมีที่จอดรถยนต์ และ รถจักรยานยนต์ ขนถ่ายสินค้าได้สะดวกมีระบบจัดเก็บขยะแยกประเภท มีขนาดพื้นที่       1ไร่       จำหน่ายสินค้า อุปโภค บริโภค  สินค้าหลากหลายทั้งอาหารสด อาหารแห้ง อาหารสุก มีร้านกาแฟให้นั่งจิบตอนเช้า มีผักพื้นบ้าน อาหารพื้นเมือง ผัก และ ผลไม้สดตามฤดูกาล  วางจำหน่ราคาย่อมเยา เป็นตลาดสีเขียว มีการรณรงค์ร่วมมือกัน ในการลดใช้ขยะโฟม ใช้ตระกร้าในการจับจ่ายสินค้า  มีการสุ่มตรวจสารปนเปื่อนเป็นประจำ  มีห้องน้ำสะอาดให้บริการตลอดวัน เปิดให้บริการทุกวันช่วงเช้าเวลา 04.00-10.00 น. ช่วงบ่ายเวลา14.00-20.00 น. ยินดีให้บริการทุกท่าน

.