Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ประวัติความเป็นมาของเทศบาล

อำนาจหน้าที่ของเทศบาล

ตราสัญลักษณ์

สภาท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่น

สำนักปลัด

กองคลัง

กองช่าง

กองยุทธศาตร์และงบประมาณ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองการศึกษา

ตรวจสอบภายใน

 

ท้องถิ่นจังหวัดน่าน

โรงพยาบาลน่าน

โรงพยาบาลทุ่งช้าง

โรงเรียนทุ่งช้าง

ปรับปรุงสาธารณูปโภค
สิ่งแวดล้อม
ยาเสพติด
การศึกษา
มาตรการป้องกันปัญหาภัยพิบัติ
ความแตกแยกในสังคม

 

 

 

ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน


แนวทางการพัฒนาที่ 1  พัฒนาระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการอย่างทั่วถึง
แนวทางการพัฒนาที่ 2   ส่งเสริมการค้าและการลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจในเขตเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

 

ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์


แนวทางการพัฒนาที่  1  พัฒนาแหล่งน้ำและระบบสาธารณูปโภคเพื่อการเกษตร
แนวทางการพัฒนาที่  2 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของประชาชนให้มีรายได้เพิ่มขึ้น พัฒนาความ เข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน
แนวทางการพัฒนาที่  3  ส่งเสริมและพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีความรู้ ทักษะ   มีงานทำ
แนวทางการพัฒนาที่  4  ส่งเสริมการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
แนวทางการพัฒนาที่  5  ส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียงและ  เกษตรอินทรีย์
แนวทางการพัฒนาที่  6  ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
แนวทางการพัฒนาที่  7 ส่งเสริมการท่องเที่ยวและพัฒนาบุคลากรการบริการและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว

 

ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


แนวทางการพัฒนาที่  1   ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
แนวทางการพัฒนาที่  2   ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการด้านสาธารณสุข
แนวทางการพัฒนาที่  3   ส่งเสริมการจัดสวัสดิการ การกีฬาและนันทนาการแก่ประชาชน
แนวทางการพัฒนาที่  4   สนับสนุนการเฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง
แนวทางการพัฒนาที่  5   ส่งเสริมและสนับสนุนประชาคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน
แนวทางการพัฒนาที่  6   การพัฒนาความมั่นคง ปลอดภัย และคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัย
แนวทางการพัฒนาที่  7   ส่งเสริมสนับสนุนสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็ง พัฒนาและคุ้มครองสิทธิเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

 

ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี  และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น 


แนวทางการพัฒนาที่  1   ส่งเสริม สนับสนุน การอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน       
และบูรณาการด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนาที่  2   ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาด้านคุณธรรมและ
จริยธรรมแก่ประชาชน

 

ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  และพลังงาน


แนวทางการพัฒนาที่  1   ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างจิตสำนึกในการพัฒนา ฟื้นฟู และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนาที่  2   ส่งเสริม สนับสนุน การบริหารจัดการปัญหาขยะมูลฝอย
แนวทางการพัฒนาที่  3   ป้องกันและแก้ไขปัญหาเกิดจากสาธารณภัยหรือภัยพิบัติอันเกิดจากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนาที่  4   ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการใช้พลังงานอย่างประหยัด

 

ด้านการบริหารจัดการและการบริการ


แนวทางการพัฒนาที่  1   ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงาน ประสานงานและ     บูรณาการระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับหน่วยงานอื่น
แนวทางการพัฒนาที่  2   ส่งเสริมและสนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ
แนวทางการพัฒนาที่  3   พัฒนาสมรรถนะขององค์กรตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพัฒนาที่  4   จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานขององค์กร
แนวทางการพัฒนาที่  5   ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรขององค์กร
แนวทางการพัฒนาที่  6   ส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาการเมือง การบริหาร