Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ประวัติความเป็นมาของเทศบาล

อำนาจหน้าที่ของเทศบาล

ตราสัญลักษณ์

สภาท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่น

สำนักปลัด

กองคลัง

กองช่าง

กองยุทธศาตร์และงบประมาณ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองการศึกษา

ตรวจสอบภายใน

 

ท้องถิ่นจังหวัดน่าน

โรงพยาบาลน่าน

โรงพยาบาลทุ่งช้าง

โรงเรียนทุ่งช้าง

ปรับปรุงสาธารณูปโภค
สิ่งแวดล้อม
ยาเสพติด
การศึกษา
มาตรการป้องกันปัญหาภัยพิบัติ
ความแตกแยกในสังคม


สำนักปลัดเทศบาล

 

จ่าสิบเอกบัณฑิต พรหมรักษ์

ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งช้าง
062-3642555
 
 

 


นายดนูทัศน์ วัดคำ

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
089-5681351

 

นางสาวติยภา สัจจา

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
094-2929416

 

 

นางสายรุ้ง นาคทั่ง

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
084-8087036

 


นายวรายุทธ จิตอารี

นักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการ
095-6267792

 


นายโยธิน รัตนวงศ์

นักจัดการงานเทศกิจชำนาญการ
086-1916996

นายประทวน ปัญญาภู

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
086-4226279

 


น.ส.วาสนา ป้องสา

นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
098-4314571

 


จ.อ. เสน่ห์ สอนใจ

เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน
061-5979058


น.ส. สุพรรณี มีสา

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
081-8195325

 


 


นางพลอยฉัตร มะลิลม

เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน
083-8296651

 


นายทนงศักดิ์ ปลอบโยน

เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน
081-9614096

 

 

 

 

 

 

 

 


นายชยกฤต รัตนะ

นิติกรชำนาญการ
081-0332432