Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ประวัติความเป็นมาของเทศบาล

อำนาจหน้าที่ของเทศบาล

ตราสัญลักษณ์

สภาท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่น

สำนักปลัด

กองคลัง

กองช่าง

กองยุทธศาตร์และงบประมาณ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองการศึกษา

ตรวจสอบภายใน

 

ท้องถิ่นจังหวัดน่าน

โรงพยาบาลน่าน

โรงพยาบาลทุ่งช้าง

โรงเรียนทุ่งช้าง

ปรับปรุงสาธารณูปโภค
สิ่งแวดล้อม
ยาเสพติด
การศึกษา
มาตรการป้องกันปัญหาภัยพิบัติ
ความแตกแยกในสังคม


กองคลัง

 

นางสาวอำพร ปิลันธน์ทิพย์ 

ผู้อำนวยการกองคลัง
080-0345450

 

 

 

 

 

 

 


นางสุวารี จิตอารี

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
090-8863518

 

 

 


น.ส. กรรณิการ์ ยอดสอน

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
065-5075736


นางสายชล ปลอบโยน

นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
095-6946532


นางสาวเมยว์ดี เขตกรรม

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
087-8388212

 

 


นายสุทธิสันติ์ ปัณชุน

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
093-1474188