Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ประวัติความเป็นมาของเทศบาล

อำนาจหน้าที่ของเทศบาล

ตราสัญลักษณ์

สภาท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่น

สำนักปลัด

กองคลัง

กองช่าง

กองยุทธศาตร์และงบประมาณ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองการศึกษา

ตรวจสอบภายใน

 

ท้องถิ่นจังหวัดน่าน

โรงพยาบาลน่าน

โรงพยาบาลทุ่งช้าง

โรงเรียนทุ่งช้าง

ปรับปรุงสาธารณูปโภค
สิ่งแวดล้อม
ยาเสพติด
การศึกษา
มาตรการป้องกันปัญหาภัยพิบัติ
ความแตกแยกในสังคม
ข่าวสารกิจกรรมเทศบาลตำบลทุ่งช้าง


วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.00 น กองสาธารณสุขฯเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุ่งช้าง ได้ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัขและแมว ณ วัดบ้านดอนชัย

วันที่ 15 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น นายวินัย พนาขวา นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง ได้เข้าร่วม โครงการสนับสนุนการจัดงานประเพณีนมัสการพระธาตุภูเพียง ประจำปี 2565 ณ พระธาตุภูเพียง อำเภอทุ่งช้าง เพื่อส่งเสริมสนับสนุน อนุรักษ์วัฒนธรรม

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายวินัย พนาขวา นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง ได้ร่วมกิจกรรม “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565” เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 น.นายอำนวย สัตยวงศ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง ร่วมเป็นเกียรติการประกวดศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนอำเภอ (กลุ่มปุ๋ยหมักบ้านทุ่งผึ้ง)

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง จ่าสิบเอกบัณฑิต พรหมรักษ์ ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ได้ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.00 น. นายวินัย พนาขวา นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา10.30น.นิติกร เทศกิจ และป้องกันร่วมตรวจสอบพร้อมจัดเก็บโครงหลังคาผ้าใบแบบพับบนทางสาธารณะ บ้านเฟือยลุง

ันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 9.00 น นายอำนวย สัตยวงศ์ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เป็นประธานเปิดงานโครงการส่งเสริมศักยภาพการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในชุมชน บ้านเฟือยลุง

วันที่ 28เมษายน 2565 เวลา 10.00 น กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับงานป้องกันฯ ทำการล้างตลาดสดเพื่อรักษาความสะอาดและป้องกันโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 19 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

นายวินัย พนาขวา
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง

พูดคุย / รับฟังความคิดเห็น/

ข้อเสนอแนะ/ ร้องทุกข์

แนวปฎิบัติการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์
ปฏิทินกิจกรรม
พฤษภาคม 2565
อา
พฤ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-

มุม Admin

ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 7) พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลทุ่งช้าง
ประกาศสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 8) พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลทุ่งช้าง
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย (ครั้งที่ 3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย (ครั้งที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย (ครั้งที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ดูประกาศทั้งหมด
เอกสารเผยแพร่ ความรู้ ข่าวสาร สำหรับสิทธิของผู้สููงอายุ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566
ฐานข้อมูลคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 เทศบาลตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
รายงานผลการให้บริการงานทะเบียนราษฎร ประจำเดือนเมษายน 2565
ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565
รายงานผลการให้บริการงานทะเบียนราษฎร ประจำเดือนมีนาคม 2565
ขอแจ้งประชาสัมพันธ์กฎหมายต้องรู้ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 และแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมาย สำหรับร้านค้าปลีก
รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ.2561 – 2565) ของเทศบาลตำบลทุ่งช้าง (รอบ 6 เดือน)
ดูประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
20สิงหาคม2563 !---ข่าวประชาสัมพันธ์ ด้วยสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดน่าน มีกำหนดออกพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิฯ เทศบาลตำบลทุ่งช้างและนั่งเวรให้คำปรึกษากฎหมาย แก่ประชาชนและหน่วยราชการในเขต
5มีนาคม2563 !---สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดน่านออกพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิ์ฯและนั่งเวรให้คำปรึกษากฎหมายแก่ประชาชนและหน่วยราชการ ในวันพฤหัสบดี ที่ 5 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 1
29ตุลาคม2562 !---ด้วยนายกเทศบาลตำบลทุ่งช้าง แจ้งว่า ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.และพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้างทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"ในการดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนอุ่นไอรักเฉลิมพระเ
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2/2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มี.ค. 65
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสลี
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. เข้าพื้นที่ทิ้งขยะ บ้านทุ่งช้าง
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. (เข้าพื้นที่ทิ้งขยะ) บ้านทุ่งช้าง
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสลี หมู่ 1
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านเฟือยลุง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ก.พ. 65
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ม.ค. 65
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติมครั้งที่ 2/2565
แนวทางการปฏิบัติตามระบียบฯ กรณีการยืมพัสดุ
รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1/2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธ.ค. 64
ดูประกาศทั้งหมด