Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ประวัติความเป็นมาของเทศบาล

อำนาจหน้าที่ของเทศบาล

ตราสัญลักษณ์

สภาท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่น

สำนักปลัด

กองคลัง

กองช่าง

กองวิชาการและแผนงาน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองการศึกษา

ตรวจสอบภายใน

 

ท้องถิ่นจังหวัดน่าน

โรงพยาบาลน่าน

โรงพยาบาลทุ่งช้าง

โรงเรียนทุ่งช้าง

ปรับปรุงสาธารณูปโภค
สิ่งแวดล้อม
ยาเสพติด
การศึกษา
มาตรการป้องกันปัญหาภัยพิบัติ
ความแตกแยกในสังคม
ข่าวสารกิจกรรมเทศบาลตำบลทุ่งช้าง


วันที่ 10 สิงหาคม 2563 นางทัศนีย์ ขัดศรี นายกเทศมนตรี ตำบลทุ่งช้าง เป็นประธานเปิดโครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2563 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งช้าง 2 (บ้านเฟือยลุง)

วันที่ 6 สิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลทุ่งช้าง บูรณาการร่วมกับโรงเรียนทุ่งช้าง จัดกิจกรรมต่อต้านคอร์รัปชั่น ในรูปแบบการให้ความรู้การป้องกันการคอร์รัปชั่น. และการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการไม่ทนและการต่อต้านการคอร์รัปชั่น

วันที่ 6 สิงหาคม 2563 กองสาธารณสุขฯเทศบาลตำบลทุ่งช้าง จัดโครงการบริหารจัดการขยะ ประจำปี2563 ณ โรงเรียนทุ่งช้าง

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ร่วมกิจกรรมธรรมสัญจร ณ วัดสุขศรี บ้านสลี ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ร่วมกิจกรรม”จิตอาสาชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างได้ด้วยกัน” พัฒนาสวนสาธารณะ ณ สวนอุ่นไอรักเฉลิมพระเกี

วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.00 น. นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เข้าร่วม กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 26 กรกฎาคม 2563 นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง และคณะเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมทำบุญศาลาและสรงน้ำพระธาตุภูเพียง(บ้านดอนชัย)

วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง และพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ได้นำต้นสมุนไพรประจำบ้านมาปลูกบริเวณสวนอุ่นไอรักเฉลิมพระเกียรติบรมราชาภิเษก เทศบาลตำบลทุ่งช้าง

วันที่ 20 กรกฏาคม 2563 นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้างพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลทุ่งช้าง ร่วมกิจกรรมธรรมสัญจร ณ วัดทุ่งผึ้ง

นางทัศนีย์ ขัดสี
นายกเทศมนตรี ตำบลทุ่งช้าง

พูดคุย / รับฟังความคิดเห็น/

ข้อเสนอแนะ/ ร้องทุกข์

แนวปฎิบัติการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์
ปฏิทินกิจกรรม
สิงหาคม 2563
อา
พฤ
-
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
-

มุม Admin

ประกาศเชิญประชาชนร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
คำสั่งเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัคร ตรวจสอบคุณสมบัติและการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง ประกาศใช้แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ของเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เทศบาลตำบลทุ่งช้างเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เทศบาลตำบลทุ่งช้างเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓
ดูประกาศทั้งหมด
รายงานผลการให้บริการงานทะเบียนราษฎร ประจำเดือน กรกฎาคม 2563
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดออกแบบตราสัญลักษ์ น่าน เมื่องแห่งหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านสร้างสรรค์
รายงานผลการให้บริการงานทะเบียนราษฏร ประจำเดือน มิถุนายน 2563
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชนและภูมิคุ้มกันยาเสพติดในช่วงเดือนมิถุนายน ใช้ชีวิตให้ปลอดภัยจากยาเสพติด
การใช้งานแฟลตฟอร์ม ไทยชนะ
บันทึกข้อความ เรื่อง รายงานผลการให้บริการงานทะเบียนราษฎร ประจำเดือน พฤษภาคม 2563
การสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติด ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2563
ดูประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
5มีนาคม2563 !---สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดน่านออกพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิ์ฯและนั่งเวรให้คำปรึกษากฎหมายแก่ประชาชนและหน่วยราชการ ในวันพฤหัสบดี ที่ 5 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 1
29ตุลาคม2562 !---ด้วยนายกเทศบาลตำบลทุ่งช้าง แจ้งว่า ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.และพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้างทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"ในการดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนอุ่นไอรักเฉลิมพระเ
20มิถุนายน2562 !---ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่มีจิตศรัทธาที่มีความประสงค์เป็นเจ้าภาพโรงทานและน้ำดื่ม ในระหว่างวันที่ 20 - 21 มิถุนายน 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) เดือนกรกฏาคม 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) เดือนมิถุนายน 2563
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3/2563
ประกาศราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. (บริเวณหลังตลาดสด) บ้านเฟือยลุง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) เดือนพฤษภาคม 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) เดือนเมษายน 2563
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงระดับรางระบายน้ำในหมู่บ้าน(บ้านสลี)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างลำเหมืองคสล.ชนิดตัวยูไม่ฝาปิด(นานางบัวไหล) บ้านเฟือยลุง
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างลำเหมืองคสล.ชนิดตัวยูไม่ฝาปิด(นานายเดช)นาทุ่งอ่าง บ้านเฟือยลุง
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างลำเหมืองคสล.ชนิดตัวยูไม่ฝาปิด(นานายหวัน) บ้านเฟือยลุง
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ชนิดตัวยูไม่มีฝาปิด(นาปากป่อง)บ้านเฟือยลุง
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ชนิดตัวยูไม่มีฝาปิด(บริเวณหลังตลาดสด)บ้านเฟือยลุง
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ชนิดตัวยูไม่มีฝาปิด(บริเวณหลังบ้านนายจันทร์ นาระทะ)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ชนิดตัวยูไม่มีฝาปิด(นาเหมืองหลวง)บ้านเฟือยลุง
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างลำเหมือง คสล.(นานายประดิษฐ์ ทิพย์ปัญญา)บ้านเฟือยลุง
ดูประกาศทั้งหมด