Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ประวัติความเป็นมาของเทศบาล

อำนาจหน้าที่ของเทศบาล

ตราสัญลักษณ์

สภาท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่น

สำนักปลัด

กองคลัง

กองช่าง

กองวิชาการและแผนงาน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองการศึกษา

ตรวจสอบภายใน

 

ท้องถิ่นจังหวัดน่าน

โรงพยาบาลน่าน

โรงพยาบาลทุ่งช้าง

โรงเรียนทุ่งช้าง

ปรับปรุงสาธารณูปโภค
สิ่งแวดล้อม
ยาเสพติด
การศึกษา
มาตรการป้องกันปัญหาภัยพิบัติ
ความแตกแยกในสังคม
ข่าวสารกิจกรรมเทศบาลตำบลทุ่งช้าง


วันที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น.นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง ได้เป็นประธานการ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและเข้าผู้ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

วันที่ 14 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ได้มีการ ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและผู้ร่วมประชุม

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2563 เวลา 19.00 น. นายสุจิโรจน์ คงเมือง นายอำเภอทุ่งช้าง พร้อมด้วยนางนงค์นภัส นายกกิ่งกาชาดอำเภอทุ่งช้าง หัวหน้าส่วนราชการ นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง พนักงานเท

วันที่ 31 ตุลาคม 2563 นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยปลัดเทศบาลพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ร่วมนมัสการพระธาตุ 12 ราศีโพธิพฤกษามหาพุทธเจดีย์ ณ วัดเฟือยลุง

วันที่ 26 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยจ.ส.อ.บัณฑิต พรหมรักษ์ ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งช้างและเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลทุ่งช้าง เข้าร่วมจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Memoran

วันที่ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00 น. นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้แก่ พิธีวางพวงมาลาและถวา

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 18.30 น.นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้างอพร้อมด้วยพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เข้าร่วมกิจกรรม พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเ

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันสวรรค พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมมนาถบพิตร ณ หอประชุมอำเภอทุ่ง

วันที่ 9 ตุลาคม 2563 เวลา 15.30 น. นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วย นางจิดาภา อิงควาฤทฐากูรและพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้างร่วมแห่องค์กฐินไปวัดราษฎร์บำรุง เพื่อร่วมสมโภชตามประเพณี

นางทัศนีย์ ขัดสี
นายกเทศมนตรี ตำบลทุ่งช้าง

พูดคุย / รับฟังความคิดเห็น/

ข้อเสนอแนะ/ ร้องทุกข์

แนวปฎิบัติการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์
ปฏิทินกิจกรรม
พฤศจิกายน 2563
อา
พฤ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
-
-
-

มุม Admin

ประกาศสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลทุ่งช้าง
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงของเทศบาลตำบลทุ่งช้าง
เทศบาลตำบลทุ่งช้าง ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประกาศสภาเทศบาลฯ ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563
ดูประกาศทั้งหมด
abc
รายงานผลให้บริการงานทะเบียนราษฏร ประจำเดือน ตุลาคม 2563
ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลทุ่งช้าง
ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (ปัจฉิมนิเทศโครงการ) โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดน่าน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ เทศบาลตำบลทุ่งช้าง
รายงานผลการให้บริการงานทะเบียนราษฎร ประจำเดือน กันยายน 2563
ดูประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
20สิงหาคม2563 !---ข่าวประชาสัมพันธ์ ด้วยสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดน่าน มีกำหนดออกพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิฯ เทศบาลตำบลทุ่งช้างและนั่งเวรให้คำปรึกษากฎหมาย แก่ประชาชนและหน่วยราชการในเขต
5มีนาคม2563 !---สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดน่านออกพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิ์ฯและนั่งเวรให้คำปรึกษากฎหมายแก่ประชาชนและหน่วยราชการ ในวันพฤหัสบดี ที่ 5 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 1
29ตุลาคม2562 !---ด้วยนายกเทศบาลตำบลทุ่งช้าง แจ้งว่า ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.และพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้างทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"ในการดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนอุ่นไอรักเฉลิมพระเ
รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.บ้านมอญ หมู่ 6
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านสลี หมู่ 1
ประกาศราคากลาง ถนน คสล. หมู่ 1
ประกาศราคากลาง โครงการติดตั้ง CCTV
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) เดือนกรกฏาคม 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) เดือนมิถุนายน 2563
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3/2563
ประกาศราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. (บริเวณหลังตลาดสด) บ้านเฟือยลุง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) เดือนพฤษภาคม 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) เดือนเมษายน 2563
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงระดับรางระบายน้ำในหมู่บ้าน(บ้านสลี)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างลำเหมืองคสล.ชนิดตัวยูไม่ฝาปิด(นานางบัวไหล) บ้านเฟือยลุง
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างลำเหมืองคสล.ชนิดตัวยูไม่ฝาปิด(นานายเดช)นาทุ่งอ่าง บ้านเฟือยลุง
ดูประกาศทั้งหมด